Vår pedagogik

Barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära, deras delaktighet och trygghet skapar glädje!

På alla norlandias förskolor arbetar vi med våra grundvärderingar, CARE, kompetens, ambitiös, respektfull och energi.

Kompetens - För barnen på vår förskola betyder det att nyfikenhet uppmuntras och utmanas av pedagogerna. Barnen får själva prova olika vägar mot nya kunskaper där vi finns med som medforskare för att skapa trygghet, delaktighet och gemenskap.

Ambitiös - För barnen på vår förskola betyder det att de blir uppmuntrade och sedda i sin process. Vi bekräftar barnens väg och stöttar dem för att de ska känna tillit till sin egen förmåga.

Respektfull - För barnen på vår förskola betyder det att de lär sig visa hänsyn och vara en god kamrat. Vi vill att alla barn ska känna gemenskap och delaktighet. Att kunna förmedla känslor med hjälp av kroppsspråket ger barnen trygghet.

Energi - För barnen på vår förskola betyder det att det finns en positiv anda i vår verksamhet som resulterar i glädje och trygghet.

Vår verksamhet präglas av vad barnen visar intresse för och har behov av. Vi vill ta vara på barns nyfikenhet och att alla barn och vuxna ska vara delaktiga. Vi har ett övergripande gemensamt tema på förskolan som detta år är "I sagornas Värld". Alla avdelningar utgår ifrån en gemensam bok och sedan lyssnar vi in barnens intressen och varje avdelning jobbar med temat utifrån det. Det sker mycket teater just nu utifrån boken. Läsning av boken sker på olika sätt, bland annat med hjälp av digitalisering som är ett annat fokusmål vi jobbar med detta år. Vårt tredje fokusmål för 2018 är Naturvetenskap.

Återkommande är vår utevistelse, både på vår gård och i vårt närområde som erbjuder en härlig naturupplevelse. Vi vill ge barnen härliga naturupplevelser i vårt närområde för att visa hur vi värnar om vår miljö. Vi följer årstidernas växlingar på nära håll.

Vi samarbetar mellan våra avdelningar. För att vi ska få ut mesta möjliga av vår verksamhet har varje avdelning planering en gång i veckan. Vi har även gemensamma aktiviteter som firandet av våra traditioner, tex Förskolans dag och Lucia.

Vi erbjuder barnen Nya upptäckter - varje dag!